Csanádpalota Városi Önkormányzat Alpolgármestere

M E G H Í V Ó

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. március 29-én (szerda) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Polgármesteri Iroda)


Napirend előtt:

1.) Jegyző szóbeli tájékoztatása

2.) Pénzügyi tájékoztató

3.) Tájékoztató a pályázatokról

Napirendek:

1.Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, be- számoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.Javaslat a „Testvér települési programok és együttműködések”pályázat Padé és Csíkpálfalva települések partnerségével történő benyújtásra és Csíkpálfalva Községgel testvér-települési kapcsolat kialakítására

3.Javaslat az EFOP-4.1.8-16 számú „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infra- strukturális fejlesztései” pályázat benyújtására

4.Döntés az EFOP-3.7.3-16 számú, „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés bizto- sítása”pályázat konzorciumi együttműködésben történő megvalósításáról, támogatási kérelem benyújtásáról


5.Javaslat Csanádpalota Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

6.Javaslat a „Legszebb konyhakertek” elnevezésű programhoz való csatlakozásra

7.Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” díj alapítására és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotására /pótkézbesítés/

8.Debreczeni István települési képviselő, tanácsnok helyiség bérbevételére irányuló kérelme

9.Javaslat óvodai támogatásra játékok beszerzése céljából /pótkézbesítés/

10.Javaslat nyilatkozat kiadására a Románia- Magyarország- Ausztria (RO-HU-AT) föld- gázszállítási folyosó Basic tervvel kapcsolatban

11.Javaslat a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására /pótkézbesítés/

12.Javaslat Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szerve- zetek támogatásáról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye- zésére /pótkézbesítés/

13.Javaslat a települési támogatásról szóló 2013/2015.(VIII.12) számú önkormányzati ren- delet módosítására /pótkézbesítés/

14.Javaslat a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

15.Egyebek


A napirendek írásos anyagát csatolom. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Csanádpalota, 2017. március 24.

Perneki László alpolgármester sk.