Kezdőlap

Polgármesteri Köszöntő!


Csanádpalota Város Önkormányzata nevében köszöntöm Önt a honlapunkon!

 

 

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az Internet által nyújtott lehetőségeken keresztül megújult honlapunkon keresztül tudjuk bemutatni városunkat, minden érdeklődő számára. Különböző menüpontjaink segítségével belepillanthat mindennapi életünkbe, tájékozódhat aktuális rendezvényeinkről, bemutatjuk a városunkban működő civil szervezeteket és különféle szolgáltatásainkat, illetve megmutatjuk, hogy miért érdemes felkeresni városunkat és térségünket. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, így érdemes gyakran visszatérni hozzánk!

 


Mindenkinek hasznos időtöltést kívánok!Kovács Sándor
Polgármester

 

AKTUALITÁSOK

 
 


 


  

 
 


  

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról a 2016/2017-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2).
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes  óvodába lehet.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Integrált óvodai nevelés – sajátos nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint folyik az óvodában a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai beíratás időpontjai a Napsugár Óvodai Tagintézményben és a Királyhegyesi Óvodai Tagintézményben:

 

 • 2016. május 2. ( hétfő)  8-16 óráig
 • 2016. május 3. ( kedd) 8-16 óráig.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket is (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket,) a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§).

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az új gyermekek fogadása a nevelési évben ütemezett módon, folyamatosan történik.

 

Csanádpalota, 2016. március 29.

 

Kovács Sándor

Társulási Tanács Elnöke

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 5
Hirdetés
Autómatikus fordítás
Hirdetés
Hirdetés
BelépésKeresés a honlapon
Ki olvas minket
Oldalainkat 13 vendég böngészi