Települési támogatás és egyéb ellátások

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely

 • a villanyáram-,
 • a víz-,
 • a gázfogyasztás költségeihez, és
 • a települési szilárd- és folyékony hulladékszállítás díjához

adható.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek

 • a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át (57 000 Ft),
 • egyedül élő esetén 300 %-át (85 500 Ft).

Amennyiben a benyújtott közüzemi számlák havi összértéke nem éri el a rá irányadó támogatási összeg mértékét, a támogatás maximális összege csak a havi közüzemi számlák összértéke lehet.

A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen él.

Nem állapítható meg lakhatási támogatás, amennyiben a támogatás megállapítása iránti kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére a számla kibocsájtója által kötelezett személy nyújtja be.

Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Csatolandó dokumentumok, igazolások:

 1. a jövedelmi adatoknál feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását
  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása
 2. a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belüli, a kérelmező nevére szóló közüzemi számla másolata

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem szociális ellátás megállapítására (1. melléklet a 8/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez)
Jövedelem nyilatkozat

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Mihelcz Andrea +36-62/263-015

Gyógyszertámogatás

Jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg - ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap 250 %-át (71 250 Ft) nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének a 25 %-át (7 125 Ft) eléri, vagy meghaladja,
 2. egyedül élő esetében havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 300 %-át (85 500 Ft) nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének a 25 %-át (7 125 Ft) eléri, vagy meghaladja.

Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be.

Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a kérelemhez a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet a kérelem beadását megelőző 3 hónapnál régebbi.

Amennyiben a kérelmező közgyógyellátásban részesül, kérelmét legkorábban a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő hónapban nyújthatja be.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Csatolandó dokumentumok, igazolások:

 1. a jövedelmi adatoknál feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását
  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása
 2. havi rendszeres gyógyszerköltség gyógyszertár által történő igazolása,
 3. a járási hivatal jogerős elutasító határozatát, mely nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem szociális ellátás megállapítására (1. melléklet a 8/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez)
Háziorvosi igazolás havi gyógyszerköltségről
Jövedelem nyilatkozat

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Mihelcz Andrea +36-62/263-015

Rendkívüli települési támogatás

Csanádpalota Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

A kérelem elbírálása során a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőnek kell tekinteni:

 1. a kezelőorvos által igazolt hosszan tartó betegségben szenvedőt,
 2. hirtelen kialakult súlyos betegségben szenvedőt,
 3. a közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközre nem jogosult,
 4. akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme,
 5. akik nem tudják a lakás fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal megfizetni,
 6. az elemi károsultakat,
 7. azokat, akik az a)–f) pontokban fel nem sorolt, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli kiadások fedezését biztosítani nem képesek.

A rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 160 %-át (45.600 Ft)
 2. egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 210 %-át (59.850 Ft) nem haladja meg.

Csanádpalota Város Önkormányzata 25.000 Ft rendkívüli támogatást nyújt azon csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.

A temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.

Nem jogosult a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére nyújtott rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező, aki elhalt hozzátartozója temetési költségeinek fedezésére kamatmentes kölcsönben részesült.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Csatolandó dokumentumok, igazolások:

 1. a jövedelmi adatoknál feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását
  • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása,
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása
 2. a gyógyszerköltség, a gyógyászati segédeszköz költségeinek igazolása, vagy a kezelőorvos javaslata abban az esetben, ha a kérelmet hosszan tartó betegségben szenvedő, vagy hirtelen kialakult súlyos betegségben szenvedő, vagy a közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközre nem jogosult személy nyújtja be,
 3. akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme, azok esetében a tartós jövedelemcsökkenést igazoló okirat (pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat),
 4. akik nem tudják a lakás fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal megfizetni, azok esetében a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla,
 5. a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére benyújtott kérelemhez: az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, a temetési számla másolata

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem szociális ellátás megállapítására (1. melléklet a 8/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez)
Jövedelem nyilatkozat

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Mihelcz Andrea +36-62/263-015

Születési támogatás

A gyermekre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére pénzbeli támogatásban részesül a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő, aki

 • a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csanádpalota közigazgatási területén él, továbbá
 • legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel, a gyermek csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli.

Születési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg, az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, mely határidő jogvesztő.

A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni.

Csatolandó dokumentumok, igazolások:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermeket a saját háztartásában neveli,
 • a szülők személyi igazolványa és lakcímigazolványa és
 • a gyermek lakcímigazolványa

Vonatkozó jogszabályok:

 • Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem szociális ellátás megállapítására (1. melléklet a 8/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez)
Jövedelem nyilatkozat

Ügyintéző:

Név Telefonszám
Mihelcz Andrea +36-62/263-015