T Á J É K O Z T A T Ó

a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

 

A talajterhelési díj bevezetését a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktdt.) írta elő. A törvény felhatalmazása alapján Csanádpalota Város Önkormányzata megalkotta a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II. 29.) számú rendeletét, amelynek végrehajtására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.

 

Díjfizetési kötelezettség:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

E rendelkezés értelmében kizárólag azok /természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság továbbiakban: kibocsátók/ kötelesek a díj megfizetésére, akik helyi szennyvízelhelyezést alkalmaznak és a műszakilag rendelkezésre álló, – azaz az utcában megépített – közcsatornára nem kötöttek rá.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

 

Talajterhelési díj alapja:

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti (8/2000./X.18./ KÖVIM rendelet) locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, továbbá azzal a számlákkal (munkalappokkal) igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából elszállíttat.

 

Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:

 

A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³

A díjmértéket a megállapított díjalap, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó /Csanádpalota területén egységesen 1,5/ szorzata határozza meg.

 

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:

a)         a kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,

b) az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja,

c) az a kibocsájtó, akinek lakásában nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas fürdőszoba, vízöblítéses WC (ez a pont 2018. december 31. napján hatályát veszti);

d) az a kibocsájtó éves szinten 15 m3 vízmennyiségig, akinek a tulajdonában/használatában lévő ingatlanán életvitel szerűen nem laknak és oda a népességnyilvántartási adatok alapján senki nincs bejelentkezve, a vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.

 

A kibocsátó a talajterhelési díjmentességre való jogosultságát nyilatkozattal és két tanú által igazolva nyilatkozik.

A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.

Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a jegyző a talajterhelési díj megfizetésére legfeljebb 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg.

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül például a családjában bekövetkezett haláleset, a háztartásában bekövetkezett elemi kár stb., melyet iratokkal kell igazolni.

 

Kedvezmények:

A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetése alól kérelmére 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-át.

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.

 

A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyike fennáll vonatkozásában:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át,

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.

 

A kibocsátó talajterhelési díjkedvezményre való jogosultságát nyilatkozattal, a csatolandó dokumentumokkal igazolva (3 havi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, stb), a bevallással egyidejűleg érvényesítheti.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése:

 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni /önadózás/ a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek.

Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.

Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani.

 

A talajterhelési díjat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 57400293-11137933-00000000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

 

A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozás tényét a közszolgáltató által kiállított dokumentummal (szerződéssel) igazolnia kell.

 

A szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Hivatalban, vagy letölthetők a honlapról.

 

Letölthető dokumentumok:

  • Mentességi nyilatkozat
  • Nyilatkozat 50%-os kedvezmény igénybevételéhez
  • Nyilatkozat 70%-os kedvezmény igénybevételéhez
  •