Hagyatéki Ügyek

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Mihelcz Andrea
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

1, Rendes hagyatéki eljárás – hivatalból indul és illetékmentes
2, Póthagyatéki eljárás – kérelemre indul és illetékmentes

Az ügyintézés menete

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően az anyakönyvvezető hivatalból – a halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megküldésével- értesíti az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal hagyatéki ügyintézőjét, hogy az elhunyt hagyatéki ügyének lefolytatásáról gondoskodjék. A hagyatéki eljárás megindítására az értesítést követő 30 napon belül kerül sor.

Ha az elhunyt csanádpalotai lakos, akkor a halott vizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg. Az értesítésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez elegendő az értesített személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. A beidézett hozzátartozó nyilatkozik és adatot szolgáltat a hagyaték tárgyáról és az öröklésben érdekeltekről. Ha a hozzátartozó nem csanádpalotai lakos, akkor megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a leltárfelvétel.

A helyszínen történik a hagyaték leltározása, ha:

 • ha az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy érdeke veszélyeztetve van, vagy
 • örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző azt indokoltnak tartja, vagy
 • jogszabályban meghatározott – öröklésben érdekelt- fél kérelmezi.

A leltározás befejezését követően a leltár, – ingatlanvagyon esetén az adó és értékbizonyítvánnyal együtt – megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

Póthagyatéki ügyintézés

A póthagyatéki eljárás a hagyatékban érintett kérelmére indul el. A kérelmező a kérelmet személyesen vagy levélben juttathatja el az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalba. A kérelem benyújtását követően az eljárás megegyezik az alap hagyatéki eljárással. A kérelemben szükséges megjelölni a hagyaték tárgyát. A kérelemhez célszerű csatolni a hagyaték-átadó végzés másolatát.

A hagyaték tárgya

 • a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés,
 • lajstromozott vagyontárgy
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon van
 • utolsó fel nem vett nyugdíj
 • az elhunyt nevén szereplő bankszámla
 • az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok
 • értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás

Öröklésben érdekelt

 1. törvényes örökös
  • első sorban az örökhagyó gyermeke
  • a házastárs
  • a szülő
  • a nagyszülő
 2. végrendeleti örökös
 3. hagyatéki hitelező

Az ügyintézéshez szükséges:

 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata
 • belföldön fekvő ingatlan esetén helyrajzi szám, bármely régi adás-vételi szerződésről, tulajdoni lapról,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság esetén tagsági szerződés, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés az alapító okirat,
 • lajstromozott vagyontárgy esetén lajstrom lap
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon esetén bármely fellelhető irat
 • utolsó fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszámot tartalmazó irat, nyugdíjas szelvény
 • az elhunyt nevén szereplő bankszámla esetén bankszámla kivonat
 • az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok forgalmi engedély vagy törzskönyv
 • értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás esetén az értékpapír, a részvény
 • az öröklésben érdekeltek személyes adatai

Az eljárás jogi alapjai:

 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)