Települési Támogatások

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Mihelcz Andrea
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

Rendszeres települési támogatás

 • lakhatási támogatás
 • gyógyszertámogatás

Rendkívüli települési támogatás

 • átmeneti segély
 • pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
 • temetési segély
 • tanszertámogatás
 • beiskolázási támogatás
 • gyermeknevelési támogatás
 • születési támogatás
 • speciális oktatási-nevelési intézménybe járók támogatása
 • időskorúak támogatása
 • köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

Rendszeres települési támogatások

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás költségeihez, a települési szilárd- és folyékony hulladékszállítás díjához adható.

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át havonta legfeljebb 3.000 Ft, egyedül élő esetén 210 %-át havonta legfeljebb 3.500 Ft összegben.

A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen él.

Amennyiben a lakhatási támogatásra jogosult személy által benyújtott közüzemi számlák havi összértéke nem éri el a rá irányadó támogatási összeg mértékét, a támogatás maximális összege a (2) bekezdéstől eltérően csak a havi közüzemi számlák összértéke lehet.

A lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelemben megjelöl. A támogatás havi összértéke több közüzemi szolgáltató között is felosztható különösen, ha az egyes szolgáltatóhoz kapcsolódó számlák összértéke nem éri el az irányadó támogatási összeg legmagasabb mértékét.

Nem állapítható meg lakhatási támogatás, amennyiben a támogatás megállapítása iránti kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére a számla kibocsájtója által kötelezett személy nyújtja be.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit, ha a lakásrészekben különálló mérőórák vannak elhelyezve.

A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére.

Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha

 • a jogosult elhunyt, a haláleset hónapjának utolsó napjával,
 • a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,
 • a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,
 • a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával,
 • a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával.

A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az az ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

Gyógyszertámogatás

Jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg - ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező,

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja,
 • egyedül élő esetében havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja.

A gyógyszertámogatás havi összege családban élő esetén 4.000,- Ft, egyedül élő esetében havi 5.000,- Ft.

Amennyiben a kérelmező közgyógyellátásban részesül, kérelmét legkorábban a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő hónapban nyújthatja be.

A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

A gyógyszertámogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által a kérelemben megjelölt folyószámlára, vagy készpénzben kerül kifizetésre a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül.

A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult

 • más településre költözött,
 • a 20. § szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,
 • alanyi vagy normatív közgyógyellátásra vált jogosulttá,
 • elhunyt.

A gyógyszertámogatást a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, a (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került.

Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a kérelemhez a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet a kérelem beadását megelőző 3 hónapnál régebbi.

Rendkívüli települési támogatások

Átmeneti segély

Csanádpalota Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt, illetve nyújthat.

A kérelem elbírálása során a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőnek kell tekinteni:

 1. a kezelőorvos által igazolt hosszan tartó betegségben szenvedőt,
 2. hirtelen kialakult súlyos betegségben szenvedőt,
 3. a közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközre nem jogosult kérelmezőt,
 4. azon kérelmezőket, akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme,
 5. azon kérelmezőket, akik nem tudják a lakás fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal megfizetni,
 6. az elemi károsultakat,
 7. azokat, akik az a)-f) pontokban fel nem sorolt, a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli kiadások fedezését biztosítani nem képesek.
 8. azokat, akik élethelyzetében olyan kirívóan rendkívüli esemény következett be, amely miatt olyan anyagi kiadásuk merült fel, amelyet a létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül fedezni nem tudnak

Átmeneti segély annak a kérelmezőnek állapítható meg:

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,
 • egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg.

Az átmeneti segély fél évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 10.000 Ft.

Temetési segély

Csanádpalota Város Önkormányzata 25.000 Ft temetési segélyt nyújt azon csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.

Nem jogosult temetési segélyre az a kérelmező, aki elhalt hozzátartozója temetési költségeinek fedezésére kamatmentes kölcsönben részesült.

Köztemetés, a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

Csanádpalota Város Polgármestere – átruházott hatáskörben- az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik.

Csanádpalota Város Önkormányzata az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg.

Tanszertámogatás

Csanádpalota Város Önkormányzata a gyermek családjának jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül minden év július 1. és augusztus 15. napja közötti időszakban tanszertámogatást nyújt a Csanádpalotai Dér István Általános Iskolába járó azon első és ötödik osztályos tanulók részére, akik csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

Az Önkormányzat pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 10.000,- Ft.

Beiskolázási támogatás

Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező a helyi bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járó gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének - a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül – évi egy alkalommal a gyermekneveléssel járó kiadásokhoz támogatást nyújt.

A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmények adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

Az Önkormányzat pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

Gyermeknevelési támogatás

Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő, 0-18 éves gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – a gyermeknevelési kiadásokhoz támogatást nyújt.

A támogatás megállapítása hivatalból történik.

Az Önkormányzat pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

Az (1) bekezdés szerint támogatásban részesítendők közül

 • 0 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig megszületik,
 • 18 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig nem tölti be a 18. életévét.

Születési támogatás

A gyermekre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a 2016. december 1. napját követően született újszülöttek után 50.000 forint pénzbeli támogatásban részesül a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő , aki a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csanádpalota közigazgatási területén él, továbbá legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel, a gyermek csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni.

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli.

Születési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg, az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, mely határidő jogvesztő.

Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása

Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon speciális oktatási-nevelési intézménybe járó gyermekekre, fiatal felnőttekre tekintettel, akinek óvodáztatását, vagy iskoláztatását a településen nem lehet megoldani, szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül –, évi egy alkalommal a gyermek utaztatásához 10.000 Ft támogatást nyújt.

A támogatás megállapítása hivatalból történik, kifizetésére a házipénztárból történik. A támogatás kifizetésére tárgyév december 4-ig kerül sor.

Időskorúak támogatása

Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, 65 év feletti személynek – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –támogatást nyújt.

A támogatás megállapítása hivatalból történik.

Az Önkormányzat pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

Az (1) bekezdés szerint 65 év feletti az a személy, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig a 65. életévét betölti.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 20/2018. (IX.27.) ÖR. rendelet a települési támogatásokról

Letölthető dokumentumok