Az egységes közadatkereső rendszer itt érhető el:

 

Az alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az Országgyűlés elfogadta a 2005. évi XC. törvényt az elektronikus információszabadságról (Eitv.) E törvény célja, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában milyen módon kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat rendszeresen közzétenni. Az adatok feltöltése folyamatos.

Jogszabályi háttér:
Az alábbi közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

1. I.    SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.     Elérhetőségi adatok

Hivatalos név, székhely, postacím, telefonszám, faxszám, központi elektronikus levélcím, a honlap URL-je, ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Az ügyfélfogadás rendje

II.     A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

III.     A szerv vezetői

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

A testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

I.     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

I.     A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4.    Közalapítványok

I.     A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5.    Lapok

I.     Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.     Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.7.    Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

II.     A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III.     Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV.     A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V.     Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI.     Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII.     A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII.     Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IX.     Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X.     Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI.     Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

3.    GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.     Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II.     Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III.     Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV.     A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V.     Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2.    Költségvetések, beszámolók

I.     Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II.     Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III.     A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3.    Költségvetések, beszámolók

I.     A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II.     Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III.     Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV.     Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

V.     Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI.     Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII.     Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről