Rendszeres szociális segély


Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Simon Helga

Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

 

Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes


 

Ügyintézési határidő: 21 nap

 

Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodott személynek minősül:

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

- aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

- a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok fennáll.

feltéve, hogy

- a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 25.650,- Ft-ot és vagyona nincs, és

- keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát - nem folytat.

 

Havi összege a családi jövedelemhatár összegének (a családtagokhoz rendelt fogyasztási egységek összege x 25.650,- Ft) és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90 %-át, azaz 44.508,- Ft-ot.
Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg
a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, 21.708,- Ft-ot.

Ha a jogosult

a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,

b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy

c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt

a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel.


Az eljárás jogi alapjai:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Letölthető dokumentumok

- Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

- Vagyonnyilatkozat